Type to search

กีฬา

กรมพลศึกษา ทิ้งงานที่จังหวัดอ่างทอง งบละลาย 13 ล้านบาท

Share

จากการที่ กรมพลศึกษาชงเรื่องให้คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ โครงการจัดสร้างสนามกีฬาทั่วประเทศ ก็ เดินหน้าเตรียมจัดสร้างสนามกีฬาให้ครบทั้ง 878 อำเภอ ทั่วประเทศ จะมีสนามกีฬาทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัด เริ่มก่อสร้างในปี 2561 เป็นสนามกีฬาในระดับอำเภอ ระดับตำบล  เพียงหางบประมาณปรับปรุงใหม่ ก็จะสมบูรณแบบแล้ว
กรมพลศึกษา เสนอสร้างสนามกีฬาทั่วประเทศใน67 จังหวัดทั่วประเทศไทย เป็นระดับอำเภอ169 แห่ง เเละระดับตำบล 213 แห่ง วางเป้าดำเนินการสร้างสนามต่อในปี2561 เป็นต้นไป หลังโครงการที่ผ่านมา 5 ปี เสร็จไปเเล้ว จำนวน 183 แห่งทั่วประเทศ

กรมพลศึกษาได้ มีการเเถลงข่าว สรุปผลการสำรวจพื้นที่โครงการสนามกีฬาระดับอำเภอและตำบลของกรมพลศึกษาส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชน ณ ห้องกษัตริย์ศึก 3 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ปัญญา หาญลำยวง ผู้อำนวยการสำนันทนาการ กรมพลศึกษา เเละ ดร.ประพัน ไพรอังกูร ผู้อำนวยกองกลาง กรมพลศึกษา ร่วมแถลงข่าว

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการดำเนินการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น จากอำเภอทั้งหมด 878 อำเภอ ยังไม่มีสนามกีฬา จำนวน 690 อำเภอ และตำบลยังไม่มีสนามกีฬา จำนวน 1,114 ตำบล จึงได้จัดทำแผนงบประมาณ 5 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 -2559และได้สร้างสนามจนถึงขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว จำนวน 183 แห่ง เป็นสนามกีฬาระดับอำเภอ 114 แห่ง สนามกีฬาระดับตำบล 69 แห่ง

  ในขณะเดียวกันที่จังหวัดอ่างทอง กรมพลศึกษาได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 สำหรับดำเนินการโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภออยู่ในพื้นที่ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง 13,000,000 บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน ) ซึ่งจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างพร้อมครุภัณฑ์สนามกีฬาตำบลบางพลับบนพื้นที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยได้ทำสัญญาว่าจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดภัสสรชัยมงคล เลขที่ 21 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง โดยนางสาวจินต์จุฑา ภัสสรศิริ ผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล สัญญาเลขที่ 59/2558 เมื่อวันที่  23 ธันวาคม 2557 ระหว่างจังหวัดอ่างทอง โดยนายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (อดีต ) สนามดังกล่าวได้ถูกส่งมอบให้กับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ขณะนี้สนามกีฬาที่กรมพลศึกษามีนโยบายเพื่อส่งเสริมให้เกิดขึ้นระดับตำบล และอำเภอนั้น ยังไม่สำฤทธิ์ผลแต่ประการใด เพราะสภาพของสนามกีฬาทีกรมส่งเสริมโดยใช้งบประมาณถึง 13 ล้านบาทมีสภาพที่เห็นตามภาพ และกรมฯ ยังไม่ดำเนินการส่งมอบให้กับท้องถิ่นตามนโยบาย

   ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์ สื่อท้องถิ่นเคยได้นำเสนอข่าวมาเป็นระยะแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไข ปรับปรุง ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่แต่ประการใด 

   ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอ่างทอง มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้นำเรื่องการดำเนินการสร้างสนามกีฬาดังกล่าวส่งผ่าน นางสาวรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1 เพื่อส่งเรื่องดังกล่าวถึงสำนักนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบตรวจสอบ หรือดำเนินการต่อไป