Type to search

ข่าวท้องถิ่น

กรมโยธาธิการและผังเมืองประกาศ เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น ครั้งที่ 1

Share

ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้เป็นบริษัทที่ปรึกษา ตามสัญญาจ้างเลขที่ 32/ 2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563  เพื่อดำเนินงานการศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563  ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ทอง  ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทองจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่เวลา  0.9.00 – 12.00 น

จึงขอเชิญเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนอำเภอโพธิ์ทองได้ออกมาแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ตามวันและเวลาดังกล่าว ตามเอกสารที่แจ้งมา

@ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ เลขที่ 125 อาคารเดอะปัณณ์ ชั้น 6 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230  โทร  0 294 9600 – 10 ต่อ1628 หรือ 08 4327 4441 โทรสาร  0 2943 9614