Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ

Share

บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) สนับสนุนเสื้อกีฬาให้แก่ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯอำเภอเมืองอ่างทอง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ ผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องในวันสถาปนากำนัน – ผู้ใหญ่บ้านฯ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

Trending & Hot