Type to search

ข่าวทั่วทิศ

ขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดอ่างทอง

Share

   เมื่อเร็วๆนี้เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) จัดการประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2562 และเวทีสมัชชาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลจำนวน 73 ตำบล ผู้แทนเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน หน่วยงานภาคี ได้แก่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 150 คน โดยได้รับเกียรติจากนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม

ในช่วงแรกเป็นการประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวาระที่สำคัญได้แก่ การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ภาคประชาชนจังหวัดอ่างทอง และการเสนอรายชื่อผู้แทนเพื่อเข้าร่วมการประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชน โดยที่ประชุมมีมติให้นายวิชาญ ผิวบาง ประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลโคกพุทรา และนายเสน่ห์ ชัยเนตร ประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลเกษไชโย เป็นผู้แทนของจังหวัดอ่างทอง

ต่อมาเป็นการจัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มีผู้เข้าร่วมวงเสวนาจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายธนภณ เมืองเฉลิม ผู้จัดการสำนักเลขานุการสภาองค์กรชุมชน เป็นผู้แทนของ พอช. นางเตือนใจ คงสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นางวรรณอนงค์ อินสนอง และนางประไพ อยู่เจียม ผู้แทนคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้ โดยมีนายวิชาญ ผิวบาง เป็นผู้ดำเนินรายการ

จากนั้นนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เดินทางมายังสถานที่ประชุมโดยกล่าวให้โอวาทและพูดคุยถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องในตำบล โดยให้เน้นน้ำหนักไปที่ให้ประชาชนเน้นการพึ่งพาตนเองตามแนวศาสตร์พระราชาของในหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งรับมอบแผนยุทธศาสตร์ภาคประชาชนจังหวัดอ่างทอง พ.ศ.2562 – 2566 เพื่อนำไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาระดับจังหวัดต่อไป

พร้อมทั้งร่วมมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน ในนามเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอ่างทองเป็นเงินจำนวน 13,300 บาท ผ่านทาง พอช. เพื่อส่งต่อการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนต่อไป

Next Up