Type to search

ศาสนา

คณะสงฆ์อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19 สนองตามพระดำริ

Share

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหัวตะพานอ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โดยพระครูอุโฆษธรรมนันท์ประธานหน่วยอบรมประชาชนประตำบลหัวตะพาน 2 รองเจ้าคณะอำเภอวิเศษชัยชาญเจ้าอาวาสวัดกลางราชครูธาราม ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลหัวตะพาน และ อบต.หัวตะพาน และ ภาคีเครือข่ายพระครูสุภัทรเขตสุนทร เจ้าคณะตำบลหัวตะพานเจ้าอาวาสวัดม่วง พระปลัดสนอง อนาลโย เจ้าอาวาสวัดแปดแก้วพระสมุห์เกษม สุภาจาโร

นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ประธานในพิธี นางปิยกุล บัวสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง  นางสาวนวรัตน์ หมั่นดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองและ นายแสน จันทร์โต นายก อบต.หัวตะพาน นางยุคลธร โสตถิกำแหง ปลัด อบต.หัวตะพานคณะครูโรงเรียนวัดแปดแก้ว เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หัวตะพาน กำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมพีเปิดและลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนในสถานการณ์ไวรัสโควิ-19c]t ผู้ป่วยติดเตียง คนชราที่ต้องได้รับการดูแล จำนวน 50 หลังคาเรือน ซึ่งเป็นไปตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อเร็วๆนี้