Type to search

คนเด่นภูธร

คนเด่นภูธร นสพ.เอกราชนิวส์

Share

นางรุจี วิจิตตรานุรักษ์

เกิดเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2496 ภูมิลำเนา เลขที่ 67 / 1 หมู่ที่ 1 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130

อายุ 67 ปี

การศึกษา…ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีประทุม (บางเขน)

ศาสนา…พุทธ

อาชีพเดิม…ทำนา ช่างเสริมสวย (ธุรกิจส่วนตัว)

คู่สมรส…นายอดิศักดิ์ วิจิตตรานุรักษ์ มีบุตรด้วยกัน 2 คนเป็นชาย 1 หญิง 1 คน

ปัจจุบัน…เป็นประธานกลุ่มหมู่ที่ 1

ผลงานดีเด่น…

@…ได้รับรางวัลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดีเด่น 2 ครั้งปี พ.ศ.2539 และปี พ.ศ. 2547

@… ได้รับโล่รางวัลผู้นำอาชีพก้าวหน้าระดับจังหวัดอ่างทอง(สิงห์ทอง) เมื่อปี พ.ศ.2544

@… ได้รับโล่รางวัลผู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน จากหนังสือเส้นทางผู้นำ เมื่อปี พ.ศ. 2552

@… ได้รับเกียรติแม่ดีเด่น จังหวัดอ่างทอง เมื่อปี พ.ศ. 2546

@… ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ประจำปี 2548 จากหนังสือพิมพ์สื่อสารธุรกิจ

@… ได้รับโล่รางวัลผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยดีเด่นของจังหวัดอ่างทอง

@… ได้รับการคัดเลือกผู้มีผลงานผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมดีเด่นระดับจังหวัด ประเภท เครื่องปั้นดินเผา ปี พ.ศ. 2551

@… ได้รับการคัดเลือกประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดอ่างทองเป็นผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2552 ฯลฯ

ตำแหน่งและผลงานที่ได้รับ…

@…ได้รับเกียรติเป็นกรรมการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

@…ได้รับเกียรติเป็นรองประธานสภาวัฒนธรรม  (คนที่ 2 ) อำเภอป่าโมก จ.อ่างทองเมื่อปี พ.ศ. 2550

@… ได้รับเกียรติเป็นประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบางเสด็จ อ.ป่าโมก

@… ได้รับเลือกเป็นกรรมการพื้นฐานการศึกษาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม

@… ได้รับเกียติเป็นกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

@… ได้รับเกียรติเป็นกรรมการการท่องเที่ยวตำบลบางเสด็จ(โฮมสเตย์) อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

@… ได้รับเกียรติเป็นกรรมการหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

@… ได้รับเกียรติเป็นประธานกลุ่ม OTOP อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

@… ได้รับเกียรติเป็นประธานศูนย์ปั้นตุ๊กตาชาววัง ในพระบรมราชินยานุเคราะห์

@… ได้รับเกียรติเป็นกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

@… ได้รับเกียรติเป็นครูสอนภูมิปัญญาด้านตุ๊กตาชาววัง

@… ได้รับเกียรติเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

@… ได้รับเกียรติเป็นกรรมการการเงิน มิยาซาวา

@… ได้รับเกียรติเป็นกรรมการการพัฒนา ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ช่วงสำคัญที่สุดในชีวิต…

เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นหาที่เปรียบมิได้ แก่ครอบครัว วิจิตตรานุรักษ์ เมื่อปี พ.ศ. 2519 นางรุจี วิจิตตรานุรักษ์ได้รับการคัดเลือกจากโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ให้ได้รับการฝึกอบรมการปั้นตุ๊กตาชาววัง จนได้รับเลือกให้เป็นประธานโครงการปั้นตุ๊กตาชาววัง โดยมีรองประธาน เลขาฯ เหรัญญิก ปฏิคม กรรมการฝ่ายต่างๆ และมีพัฒนาชุมชนจังหวัดมาเป็นผุ้ช่วยอีกระดับหนึ่ง จนมีการพัฒนาด้วยดีมาตามลำดับ จนเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป และส่งผลให้นางรุจี วิจิตตรานุรักษ์ ได้รับรางวัลผู้นำอาชีพก้าวหน้า ดีเด่น ในปี พ.ศ. 2549 จนมีข้อความตอนหนึ่งที่กล่าวถึง “ตุ๊กตาชาววัง” เป็นคำขวัญของจังหวัดอ่างทองมาตราบจนทุกวันนี้

สิ่งที่ทำให้งานสำเร็จ…

แรงบันดาลใจสำคัญที่สุดคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งลูกยาเธอทุกพระองค์ ทรงพระกรุณาเสด็จเยี่ยมเยียนอยู่เสมอ ทำให้ราษฎรผู้ที่ฝึกปั้นตุ๊กตาชาววัง ที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ทั้งหลายมีขวัญและกำลังใจที่ดีจนทำงานการปั้นตุ๊กตาชาววังได้สำเร็จอย่างภาคภูมิใจจวบจนถึงทุกวันนี้