Type to search

คนเด่นภูธร

คนเด่นภูธร : นายวิชาญ​ ผิวบาง

Share

นายวิชาญ​ ผิวบาง 

ที่อยู่​ 51​หมู่​ 7​ ตำบลโคกพุทรา​ อำเภอโพธิ์ทอง​ จังหวัดอ่างทอง​ 14120 

หมายเลขโทรศัพท์​ 0818532267 

การศึกษา​ มัธยมศึกษาตอนต้น​ โรงเรียน​โพธิ์ทองพิทยาคม 

สถานภาพ​ สมรสแล้ว 

เกิด​วันที่ 12​ เมษายน​ 2513 

อายุ​ 49 ปี 

ประวัติการทำงาน 

– อดีตสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอ่างทอง 

– ประธานคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคม 

จังหวัดอ่างทอง 

– ประธานที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดอ่างทอง 

– ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกพุทรา 

– อื่นๆ 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง… 

– ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน​ ด้านสังคม​สำนักปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี 

– ประธานที่ประชุมสภาองค์ชุมชนตำบลจังหวัดอ่างทอง 

– ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกพุทรา 

– คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน​เขตพื้นที่4(กขป4) 

– คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอโพธิ์ทอง(พชอ) 

– คณะอนุกรรมการกลั่นกรองติดตามกองทุนบทบาทสตรีอำเภอโพธิ์ทอง(อกสอ) 

– ที่ปรึกษาคณะยุทธศาสตร์ภาคประชาชนจังหวัดอ่างทอง 

– อื่นๆ