Type to search

คนเด่นภูธร

คนเด่นภูธร เอกราชนิวส์

Share
นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร

ชื่อ – สกุล  นางประนอม  คลังทอง  วัน เดือน ปีเกิด  21 พฤษภาคม 2503  อายุ  59  ปี ครบเกษียณอายุราชการในปี  2563 เลขประจำตัวประชาชน 3 1009 02884 14 3

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0 899011108

ประวัติการรับราชการ

หนังสือกระทรวงวัฒนธรรม ลับ ที่ วธ  0203.1/5453 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

  • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิบดี  สังกัด  กรมศิลปากร

    ตั้งแต่วัน / เดือน / ปี …23 มกราคม 2561 รวมเป็น 1 ปี  8 เดือน

เริ่มรับราชการตั้งแต่วัน / เดือน / ปี  1 พฤษภาคม 2528 รวมอายุราชการ 34 ปี 4 เดือน  อัตราเงินเดือน 64,440  บาท

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร (ตามที่ ก.พ. กำหนดสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) ดังนี้

หลักสูตร นบส. นปส. วปอ. ปรอ. (ระบุ)

หลักสูตร  นักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่76

หลักสูตร นักบริหารระดับสูง :  ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่  11

ผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของสำนักงาน ก.พ.(ล่าสุด)เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

    (2) การดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

        (2.1) ตำแหน่งประเภทบริหาร

                ระดับต้น

                ก. ตำแหน่ง  รองอธิบดีกรมศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562  รวมระยะเวลา 1 ปี 8  เดือน

ระดับ 9  (ตำแหน่งรองอธิบดีหรือเทียบเท่าตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535)

                ระดับสูง

                ก. ตำแหน่ง …วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 2553 ถึงวันที่ 13 ก.พ. 2555 รวมระยะเวลา 1ปี 7 เดือน

                    ข. ตำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

 ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 2555 ถึงวันที่ 12 ก.พ. 2557 รวมระยะเวลา 1 ปี 11 เดือน

                ค. ตำแหน่ง  วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

 ตั้งแต่วันที่  13 ก.พ. 2557  ถึงวันที่ 22 ม.ค. 2561 รวมระยะเวลา 3 ปี  11 เดือน

                   ระดับ 9 (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหรือเทียบเท่าตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 )

                ระดับต้น

                ก. ตำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

                    ตั้งแต่วันที่  11 ธ.ค. 2551   ถึงวันที่  31 มี.ค. 2553 รวมระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน

                ระดับ 8 (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕)

                ก. ตำแหน่ง   วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ

ตั้งแต่วันที่  29 ก.ย. 2546   ถึงวันที่ 15 ม.ค. 2550 รวมระยะเวลา  3  ปี  3 เดือน

                    ข. ตำแหน่ง   วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

ตั้งแต่วันที่  16 ม.ค. 2550  ถึงวันที่ 10 ธ.ค. 2551  รวมระยะเวลา  1  ปี 10 เดือน

3.   ประวัติการศึกษา   (วุฒิ / สถาบันการศึกษาให้ใช้ชื่อเต็ม  กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ

    ให้ระบุชื่อประเทศเป็นทางการตามประกาศของราชบัณฑิตยสถาน)

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ประเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์ –  เกษตร) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย ไทย

4.   การฝึกอบรม / ดูงาน   (ที่สำคัญ)

ชื่อหลักสูตร ระหว่างวันที่ หน่วยงานที่จัดอบรม หรือประเทศที่ดูงาน ทุนการอบรม / ดูงาน
1. การอบรมนักบริหารระดับกลาง หลักสูตร “นักบริหารงานวัฒนธรรม” 2. การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม 3. การพัฒนาผู้นำและผู้บริหาร มืออาชีพ (Super Leader Senior Executive Devopment Program)   4. อบรมการปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ 5. การพัฒนาผู้นำและผู้บริหารกระ ทรวงวัฒน ธรรม 6. หลักสูตรวัฒนธรรมในองค์กรสำหรับผู้บริหารยุคใหม่   7. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้บังคับบัญชาให้ เป็นตัวอย่างที่ดี 8. พัฒนาภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลสูง     9. อบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และคุณธรรม(นบส.1) รุ่นที่ 76 ประจำปีงบประมาณ 2555   10. ศึกษาดูงานด้านมรดกและภูมิปัญญาทางวัฒน ธรรม 11. ศึกษาดูงานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 12. ศึกษาดูงานมรดกโลก มรดกทางศิลปวัฒนธรรม นครวัด นครธม 13. ศึกษาดูงานด้านศาสนา นมัสการ  สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 14. ศึกษาดูงานด้านมรดกและ      ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม   15. การศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมและการเข้าร่วม งาน เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์  ครั้งที่ 67   16. ผู้มีปสาทะศรัท ธาอย่างแรงกล้า เข้าปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา  ตามหลักสูตรเบื้องต้น   17. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ            เพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รุ่นที่ 1   18. การศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม     ในการต่อยอดการดำเนินกิจกรร เปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน   19. การศึกษาดูงานบริหารจัดการมรดกโลกและและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  20. การอบรมสัมมนา เรื่อง Disruptive Technology ในฐานะผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO)   21. การศึกษาดูงานด้านจดหมายเหตุ     22. การประชุมหารือการนำโบราณวัตถุจากสุสานจักรพรรดิจิ๋นซี มาจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 23. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร : การประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านจดหมายเหตุ 24. อบรมหลักสูตรการเป็นผู้ตรวจ                ราชการอย่างสง่างามสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   25. อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2)           รุ่นที่ 11   25 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2528   19-22 กันยายน 2548   20 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์  2549   23-25 สิงหาคม  2549     16-20  กันยายน 2549   8 กุมภาพันธ์  2550   16-19 พฤษภาคม  2551   19-22 มิถุนายน 2552   24 พฤษภาคม – 14 กันยายน 2555     กันยายน 2555     ตุลาคม 2555     ธันวาคม 2555     1-8 มีนาคม 2556 4 -8  กรกฎาคม 2556   12-22 พฤษภาคม  2557     17-19 กุมภาพันธ์ 2559     10 -12 และ 15 -19 กุมภาพันธ์ 2559   4 -9 มีนาคม  2559       11 -17 พฤศจิกายน 2560   21 กุมภาพันธ์ 2561       27 – 31 สิงหาคม 2561   23 -25 ธันวาคม 2561     17 17 -23กุมภาพันธ์ 2562   24 พฤษภาคม 2562     14 กุมภาพันธ์ – 12 กรกฎาคม 2562     กระทรวงวัฒนธรรม     จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต   สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ CHIRA academy   คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายก รัฐมนตรี   ประเทศฝรั่งเศส – อิตาลี     สำนักงานจังหวัดอ่างทอง     สำนักงานจังหวัดอ่างทอง       สำนักงานปลัดกระทรวง วัฒนธรรม   สำนักงาน ก.พ.         สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   ประเทศฝรั่งเศส ประเทศพม่า   ประเทศกัมพูชา     ประเทศอินเดีย – เนปาล   ประเทศเวียดนาม(กลาง)     สาธารณรัฐฝรั่งเศส และ สหราชอาณาจักร       วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี       กระทรวงวัฒนธรรม       ประเทศญี่ปุ่น         สาธารณรัฐประชาชนจีน       โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตู้น้ำ กทม.       ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เหนือ)   ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน     ประเทศญี่ปุ่น     สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี     สำนักงาน ก.พ. กระทรวงวัฒนธรรม   กระทรวงวัฒนธรรม   กระทรวงวัฒนธรรม     กระทรวงวัฒนธรรม     กระทรวงวัฒนธรรม   สำนักงานจังหวัดอ่างทอง   สำนักงานจังหวัดอ่างทอง     สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงาน ก.พ.         กรมส่งเสริมวัฒนธรรม   สำนักงาน ก.พ.     จังหวัดสิงห์บุรี     กรมการศาสนา   จังหวัดสิงห์บุรี     กระทรวงวัฒนธรรม       วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี     กระทรวงวัฒนธรรม     กระทรวงวัฒนธรรม       กระทรวงวัฒนธรรม     สำนักงาน ก.พ.ร.       กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ   สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี   สำนักงาน ก.พ.