Type to search

คนเด่นภูธร

คนเด่นภูธร เอกราชนิวส์

Share

ประวัติรองศาสตราจารย์หวน พินธุพันธ์

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 2479  ที่บ้านเลขที่ 30 หมู่ 4 ต.อินทประมูล  อ.โพธิ์ทอง  จ.อ่างทอง  เป็นบุตรนายฝอย  นางบุญเรือน  พินธุพันธ์  บิดามารดา มีอาชีพ ทำนา

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป. 4) จาก ร.ร.วัดเกาะ(โพธิ์ทองเพิ่มพิทยาภูมิ)  อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) จาก ร.ร.มัธยมผ่องพิทยา  อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

สำเร็จการศึกษา ประโยคครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) จาก ร.ร.ฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

สำเร็จการศึกษา ประโยคครูมูล (ป.) จาก ร.ร.ฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

สำเร็จการศึกษา ประโยคครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.) จาก ร.ร.เพาะช่าง  กรุงเทพมหานคร

สำเร็จการศึกษา ประโยคครูมัธยมการช่าง (ป.ม.ช.) จาก ร.ร.เพาะช่าง  กรุงเทพมหานคร

สำเร็จการศึกษา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) จาก วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร  กรุงเทพมหานคร

สำเร็จการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) จาก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร

ประวัติการทำงาน

วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จ.ปทุมธานี

ตำแหน่งหน้าที่ในการทำงาน

หัวหน้าหมวดวิชาหัตถศึกษา วิทยาลัยครูเทพสตรี  จ.ลพบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

ประธานบรรยเวกษก์ และ นายกสโมสรอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน  กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา, ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์, เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน  กรุงเทพมหานคร

บรรณาธิการ วารสารศรีนครินทรวิโรฒ วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  กรุงเทพมหานคร

เลขานุการและประชาสัมพันธ์ชมรมผู้สูงอายุ อาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กรรมการโครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จ.ปทุมธานี และมหาวิทยาลัยปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ผลงานที่ปรากฏต่อสาธารณชน

เขียนบทความและสารคดีเกี่ยวกับศิลปะ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ การศึกษา และการบริหารการศึกษา ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสารต่างๆ เช่น วิทยาสาร, วัฒนธรรมไทย, สามทหาร, พาที, เอกลักษณ์ไทย, เสียงอ่างทอง, ชาวกรุง, มิตรครู, สยามรัฐ, มติชน, สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์, มติครู, สยามโพสต์, ต่วย’ตูน, สารานุกรมศึกษาศาสตร์, ศิลปวัฒนธรรม, จดหมายข่าว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, จดหมายข่าว ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลปากเกร็ดเวชการ, จดหมายข่าว ชมรมผู้สูงอายุ อาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวารสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นต้น

เขียนหนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม เช่น  ศิลปศึกษาสำหรับครู, หัตถศึกษาแขนงต่างๆ, ความซาบซึ้งในศิลปะ, การสอนศิลปศึกษาในชั้นประถม, ศิลปะกับมนุษย์, ลพบุรีที่น่ารู้, อ่างทองของเรา, พิษณุโลกของเรา, เที่ยวชมโบราณวัตถุสถานในเมืองพิษณุโลก, อุตรดิตถ์ของเรา, พิจิตรของเรา, สุโขทัยเมืองเก่าของเรา, มรดกศิลปกรรมสยาม, การบริหารโรงเรียน, การบริหารโรงเรียนด้านความสัมพันธ์กับชุมชน, เทคนิคแห่งการเป็นผู้นำและธรรมะกับการศึกษา, ไปเชียงตุง มุ่งโตเกียว เที่ยวปารีส พิชิตยูนนาน, เมืองโบราณของเรา, ศิลปะโบราณคดีของเกาะเกร็ดและนนทบุรี, เรื่องที่น่ารู้ในอเมริกา, เที่ยวคลองชมวัด, เที่ยววัดชมวัง : เมืองพิษณุโลก,ประวัติศาสตร์เมืองนนทบุรี

นักบริหารมืออาชีพ. ประวัติศาสตร์เมืองลพบุรี, เส้นทางปูชนียาจารย์, ชีวิตในวัยเด็กของผม และ ทอดน่องท่องดูของดีที่โพธิ์ทอง

ที่อยู่ปัจจุบันของผู้เขียน    

29/212  เมืองทองธานี ซอย 8 ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่ที่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120 โทร. 0-2503-2668-9,08-6539-9745

E-mail Address : huan@swu.ac.th, huanphinthuphan@hotmail.com

Website : http://facstaff.swu.ac.th/huan/

Facebook : http://www.facebook.com/huanphinthuphan?ref=tn_tnmn

https://www.facebook.com/profile.php?id=100040539275043