Type to search

ศิลปะวัฒนธรรม

ครอบครัวอ่ำตระกูล ครอบครัววงษ์เพชร ร่วมกับศิษย์ยานุศิษย์ จัดพิธีทำบุญ

Share

อายุวัฒนมงคล ๘๙ ปีพระเดชพระคุณ พระธรรมปัญญาบดี (พีร์สุชาโต) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร โดยคุณวิชัย คุณนงเยาว์ อ่ำตระกูลได้จัดพิธีทำบุญ ถวายภัตราหารเพลแด่ พระภิกษุสงฆ์ที่บ้าน กิมซอ ตำบลโผงเผง  อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง วันนี้ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.00 น