Type to search

ข่าวทั่วทิศ

ครอบครัว จองชัย เที่ยงธรรม จัดตั้งโรงครัวเลี้ยงอาหาร บุคคลากรของโรงพยาบาล เจ้าพระยายมราช

Share

อดีตรัฐมนตรีฯ นายจองชัย เที่ยงธรรม เจ้าของฉายา “นึกอะไรไม่ออก บอกจองชัย”  พร้อมด้วยครอบครัว เที่ยงธรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแพทย์ พยาบาลเจ้าหน้าที่ และ บุคลากรของโรงพยาบาล ซึ่งต้องทำงานด้วยความเสียสละซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 นี้ ตนและครอบครัวจึงเห็นว่าควรที่จะมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมและเป็นกำลังใจให้กันจึงมาจัดตั้งโรงครัวเลี้ยงอาหารเป็นการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาล เจ้าพระยายมราช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ตลอดทั้งเดือนเมษายน 63 นี้