Type to search

การศึกษา

ครูดีมีผลงานถูกคัดเลือกเป็นตัวแทนครูของจังหวัดอ่างทอง ขอเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564

Share

นายเรวัต ประสงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดอ่างทองเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังต่อไปนี้

@ นายสมปอง คงอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะทำงาน   @ ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง  เป็นคณะคณะทำงาน @ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง เป็นคณะทำงาน @ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็นคณะทำงาน @ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นคณะทำงาน  @ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอ่างทอง เป็นคณะทำงาน@ นายธวัช ทองโอภาส ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นคณะทำงาน @ นางพรรณพร วรรณลักษณ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา เป็นคณะทำงาน @ นางพัชรา สุขสังขาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา เป็นคณะทำงาน@ นางนพวรรณ ดนตรี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นเลขาคณะทำงาน @ นางสาววันทนีย์ ไถ้เงิน เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ @ นางสาวกรรณิการ์ ขวัญเกตุ เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

การประชุมและกลั่นกรองผลงานครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทองได้มีครูผู้สมัครเพื่อคัดเลือกขอรับรางวัลพระราชทานเจ้าฟ้ามหาจักรี ในครั้งนี้คือ นางสุพรรณี  อินมะนี ครูผู้ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี “ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 เพื่อรับการพิจารณาหรือประเมิน ขอรับรางวัลพระราชทานเจ้าฟ้าจักรี ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมของโรงเรียนโพธิ์ทอง”จินดามณี” ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทองเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563