Type to search

การศึกษา

คำขวัญวันครู 2563 ของ นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”

Share
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ข้อคิด และมุมมอง และหลักการถึงการพิจารณาในการคัดเลือก “ ครูดีศรีอ่างทอง” จากอดีต ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีต อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง 9 สมัย และอดีตรองหัวหน้าพรรคชาติไทย และเมื่อปี พ.ศ. 2544 ได้รับฉายาจากสื่อมวลชนสายรัฐสภาว่า “คนดีศรีสภา”

ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

พูดถึงการคัดเลือกครูที่อ่างทองที่ได้ถูกคัดเลือกในวันครูที่ 16 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันครูแห่งชาติ ดังนั้น “ครูดีศรีอ่างทอง” เพื่อเชิดชูเกียรติทั้งคนที่คิดและมอบรางวัล คือครูผู้ที่ได้รับรางวัลปี พ ศ 2545 เป็นต้นแบบคือ คุณ สวัสดิ์ เลิศเจริญศิลป์ อดีตประธานหอการค้า จังหวัดอ่างทอง เจ้าของธุรกิจ โรงสีข้าว “เทพธัญกิจ” อ วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง ซึ่งท่านได้มองเห็นความสำคัญของครูว่าในอนาคตของประเทศไทยและสังคมไทย  คือเด็กเด็กจะดี มีคุณธรรม และเก่ง เจริญเติบโตขึ้นเพื่อสร้างสังคมที่ดีงามได้นั้น ต้องมีครูเป็นส่วนประกอบ คือหัวใจสำคัญ จึงปรึกษากับทาง สพฐ. จังหวัดอ่างทอง ในการพิจารณาการคัดเลือกครูในจังหวัดอ่างทองทั้งครูระดับประถมศึกษา และครูระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งขนาดใหญ่ และเล็กที่เป็นต้นแบบของความดีงาม ทุ่มเท ดูแลเอาใจใส่ทั้งเด็กและสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ ทั้งทางด้านผลการเรียนและความประพฤติ ตลอดจนการปลูกฝังทัศนคติให้มีจิตสาธารณะเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีอ่างทอง”โดยมีแหวนทองคำและประกาศเกียรติคุณมอบให้เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติต่อสังคม โดยจะมีคณะกรรมการคัดเลือกครูจากทั้งจังหวัด มาพิจารณา แล้วทำพิธีมอบให้เมื่อวันที่ 10 มกราคม  ของทุกปีจนถึงคณะนี้ได้ดำเนินการมา 17 ปีแล้วต้องขอขอบคุณ คุณสวัสดิ์ เลิศเจริญศิลป์ ท่าน ผ้ำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการทุกท่านที่ช่วยกัน สร้างสรรค์สังคมที่ดีงามสำหรับในปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัล “ครูดี ศรีอ่างทอง” ดังนี้ต่อไปนี้ 1นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 2 ผอ สมพงษ์ เมืองวัฒนะ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 3 นายพงศธร อ่วมกลัด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง นาย 4  ธนวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนจำปาหล่อวิทยาคม(โยธินบูรณะ) เป็นครูดี ศรีอ่างทอง และเป็นเกียรติประวัติแก่คุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลนี้

ที่หอประชุมโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันครู ครั้งที่ 64 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 อ.เมืองอ่างทอง และทำการมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับหน่วยงานและคุณะครู โดยมีนาย สิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอ่างทองเข้าร่วม การจัดงานวันครูในครั้งนี้ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม

 ณ. อาคารโดมเทศบาลบางจัก วันนี้ที่16 มกราคม 2563 นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอวิเศษชาญ จังหวัดอ่าง

ทองเป็นประธานในพิธี “วันครู” ของเทศบาลตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นำโดยนางสาวเกษศรินทร์ พัฒผล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 บ้านห้วยคล้า พร้อมด้วยคณะครูทั้ง 2 ศูนย์ ร่วมงานในวัน ครูแห่งชาติ และรับมอบเกียรติบัตร ในวันครู