Type to search

ข่าวทั่วทิศ

จังหวัดสิงห์บุรี จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี “ปลูกป่าได้เห็ด” ดร.พยงค์ แสนกมล เป็นผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

Share

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ พื้นที่ราชพัสดุ หมู่ที่ 3 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จ.สิงห์บุรี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าได้เห็ด เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ปลูกป่าเพาะเห็ด และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี ดร.พยงค์ แสนกมล เจ้าของฟาร์มเห็ดครูยงค์ –อนันต์ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านเห็ด ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทองได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี “ ปลูกป่าได้เห็ด” จังหวัดสิงห์บุรีเป็นผู้สาธิตการปลูกป่าได้เห็ดแก่ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม และให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนท้องถิ่น

     เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้บรรลุผลสำเร็จ จึงได้จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี “ปลูกป่าได้เห็ด” จังหวัดสิงห์บุรี ขึ้น ในที่ราชพัสดุ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ โดยมีพิธีทำบุญป่าเพื่ออุทิศให้เจ้าที่เจ้าทางและความเป็นสิริมงคลแก่การจัดทำกิจกรรม วัตถุประสงค์ การจัดตั้งศูนย์เพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้จากป่าชุมชน ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน รวมทั้ง ใช้ที่ดินในพื้นที่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด