Type to search

ข่าวภูมิภาค

จังหวัดอ่างทองจัดพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

Share

วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ให้เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสาร ทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยา

ต่อมาได้พระราชทาน โครงการพระราชดำริ “ฝนหลวง” ขึ้นใน พ.ศ. 2499 จังหวัดอ่างทอง โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน และข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและจัดนิทรรศการ พระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อเทิดพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งฝนหลวง ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง  โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและกล่าวถวายราชสดุดี พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและชมนิทรรศการ พระบิดาแห่งฝนหลวง