Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

จิตอาสาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เตรียมความพร้อม รับเสด็จฯ

Share

ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ผู้นำกลุ่มองค์กรตำบลบางเสด็จ พนักงานบริษัทไทยเรยอน จำกัด ประชาชนตำบลบางเสด็จ/ตำบลจำปาหล่อ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีอาคารพลับพลากลางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีไหว้ครูช่างศิลป์การปั้นตุ๊กตาชาววัง ในวันที่ 16 เมษายน 2563 ณ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังวัดท่าสุทธาวาส (โครงการในพระบรมราชินยานุเคราะห์)