Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

จิตอาสา กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมปล่อยปลา 200,000 ตัว

Share

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานนำปล่อยพันธ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหนองเจ็ดเส้น ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 

ได้ปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน ชนิด ประกอบด้วย ปลาบึก ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาเทพา ปลาคัง ปลากดเหลือง ปลาตะเพียนขาว และปลากาดำ รวมจำนวนประมาณ 250,000 ตัว โดยมีนายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นายไพศาล สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอเมืองอ่างทองพร้อมด้วยผู้บริหารนายก อบต สายทอง นายก อบต หัวไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่โครงการฯ หนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกันอย่างพร้อมเพรียง