Type to search

เทคโน ฯ ชาวบ้าน

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมบริษัทผลิตไฟฟ้า และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

Share

นายดิสพล ยิ้มขลิบ ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นายเดชา จันทวี ผจก.โรงไฟฟ้า บางปะอินโดเจนเนอรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ

โดยการนำของนายปรีชา จรเณร (รก.) ประธานชมรมฯพร้อมด้วยคณะเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดุงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ อำเภอคลองหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา และเยี่ยมชมบริษัทผลิตไฟฟ้าบางปะอินโดเจนเนอรชั่น จำกัด หมู่ที่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 63

กำนันสุเทพ บุญแจ้ง ผจก.โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

นายดิสพล ยิ้มขลิบ ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นายเดชา จันทวี ผจก.โรงไฟฟ้า บางปะอินโดเจนเนอรชั่น จำกัดให้การต้อนรับ