Type to search

คนเด่นภูธร

ชื่อ นามสกุล นางสาวสุพจี สุภาพ

Share

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง       เกิดเมื่อวันที่  22 กันยายน 2503 ที่อยู่ปัจจุบัน 28/33 บ้านพักวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง อ.เมือง

จ.อ่างทอง สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่ทำงานปัจจุบัน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสถาศึกษา (คศ.2)

ประวัติการศึกษา

2547 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2525 ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูเพชรบุรี

2523 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปกศ.สูง) วิทยาศาสตร์ทั่วไป ิวิทยาลัยครูเพชรบุรี

2519 มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.3)  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา

ประสบการณ์การทำงาน

อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

อาจารย์ 2 ระดับ 5 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

อาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย ระดับ 7 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย ระดับ 7 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.2 วิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง

ได้รับโล่รางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก

รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยมีนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง