Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดอ่างทอง

Share

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายชร บ่างตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ร่วมลงพื้นที่กับสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดอ่างทองที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดอ่างทอง ซึ่งจะสุ่มตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก ทั้ง อำเภอ ในจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้การรายงานข้อมูลเป็นในทิศทางเดียวกัน พื้นที่ที่สำรวจในวันนี้ได้แก่ พื้นที่ตำบลบ้านแห อำเภอเมือง และอำเภอวิเศษชัยชาญ สำหรับจังหวัดอ่างทอง เป็นแหล่งผลิตข้าวใหญ่แห่งหนึ่งของภาคกลาง พื้นที่ถือครองการเกษตรส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการทำนา และร้อยละ 80ของพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตข้าว ทำนาได้ตลอดปี ส่วนใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์ผสมไม่ไวต่อช่วงแสงที่ให้ผลผลิตสูง เกษตรกรทำนาปีละ 2-3 ครั้ง โดยวิธีหว่านน้ำตม และในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำลึกเกษตรกรปลูกข้าวนาปีไว ต่อช่วงแสง หรือข้าวขึ้นน้ำ โดยวิธีหว่าน