Type to search

ข่าวทั่วทิศ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

Share

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางเขน ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน”กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และทัศนศึกษา” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหมู่บ้านทำกลองตำบลเอกราช โดยมีนางกมลวรรณ  ปานประดิษฐ์  หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ให้การต้อนรับ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562