Type to search

ศิลปะวัฒนธรรม

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

Share

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)โดย  พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร มีพระครูวิชาญธรรมโชติ (พิชาชาญ) เป็นองค์ครอง พระครูสุธีปริยัตยาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร อำนวยความสะดวก โดยมีพระญาณไตรโลก  รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถวายอดิเรก ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. มียอดบำรุงและบูรณะพระอาราม ทั้งสิ้น ๑,๘๔๓,๕๙๘ บาท

ในการนี้นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี นายไพรัช เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน ร่วมอำนวยความสะดวก ในพิธี ทั้งนี้ นางจุรีพร ขันตีวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายข้าราชการและบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีดังกล่าว ให้เรียบร้อยและสมพระเกียรติ