Type to search

ศิลปะวัฒนธรรม

นางประนอม คลังทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ปฏิบัติราชการ ณ ในวันแรกของปีหนูทอง ที่จังหวัดสกลนคร วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563

Share

เวลา 09.00  น. เข้าพบ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมกับคณะกรรมมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เพื่อหารือสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
นางประนอม คลังทอง ผู้ตรวจราชการกรทรวงวัฒนธรรม

เวลา 10.00  น. เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร รับฟังปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร ให้เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร

เวลา 14.30  น. เดินทางไปนมัสการหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดป่าสุทธาวาส วัดป่าสุทธาวาส เป็นวัดที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตเถระ ละสังขาร ตั้งอยู่ที่ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร เนื่องจากวัดป่าสุทธาวาสเป็นสถานที่ในการละสังขารของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตเถระ ภายในอาคารจึงมีอัฐิธาตุของพระอาจารย์มั่น และการจำลองรูปเหมือนโดยสร้างเป็นหุ่นขี้ผึ้งในท่าขัดสมาธิขึ้น รวมทั้งมีการใช้สถานที่แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงเครื่องอัฐบริขาร อาคารนี้ก่อสร้างโดยสถาปัตยกรรมที่เรียบง่าย และดูใกล้ชิดกับธรรมชาติ อันเป็นการสะท้อนถึงการใช้ชีวิตของท่านตลอดทั้งชีวิตการอุปสมบท

เวลา 15.30 น. ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีนมัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ประจำปี 2563 ณ วัดพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมี พลเอก ธนศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมด้วยคณะกรรมการกรรมาธิการฯ ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 5 ชุมชน ของจังหวัดสกลนคร ซึ่งได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมมาร่วมแสดงและจำหน่ายในงานนี้ด้วย