Type to search

ข่าวภูมิภาค

นายสุรเชษ นิ่มกุล นายก อบจ.อ่างทองจัดโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Share

นายสุรเชษ นิ่มกุล กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี  วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความจงรักภัคดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อให้ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สร้างความปรองดอง และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  เมื่อเวลา 09.30 ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด อบจ.อ่างทอง

   เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 19 ต.ค. 63 ที่บริเวณโดมสำนึกรักบ้านเกิด ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ต.ป่างิ้ว อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง นายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายภราดร -นายกรวีร์  ปริศนานันทกุล ส.ส.จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองทุกเขต ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาล อสม.นักเรียนนักศึกษากว่า 1,500 คน ที่เข้าร่วมแสดงพลังความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันชี้ให้เห็นพลังของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเทิดทนสถาบันพระมหากษัตริย์ มิเสื่อมคลาย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มนัส โนนุช ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และคณะวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ให้ความรู้ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อเป็นการทบทวนประวัติศาสตร์ และพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน