Type to search

มุมสุขภาพ

น้ำทุกหยดมีค่า เมื่อภัยแล้งมาเยือน

Share

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.30 น นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการปักดำข้าว (ทำนา ) ที่แปลงนาสาธิตของโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ อ.วิเศษชัยชาญ ซึ่งเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เรื่องการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับทุกหน่วยงานของจังหวัด โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ด้วยการนำเอาน้ำที่ใช้แล้วและผ่านการบำบัด ของโรงพยาบาล นำมารดน้ำต้นไม้ และนี่อีกโครงการหนึ่งที่นำน้ำจากการบำบัดแล้วมาทำนา บนพื้นที่ 6 ไร่ด้านหน้าของโรงพยาบาลโดยกำหนดการปลูกข้าวพันธ์ หอมประทุมและต้องปลอดสารเคมี ปลูกข้าวไว้เพื่อในการบริโภคภายในโรงพยาบาล ตามโครงการ “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย” เพื่อเป็นแบบอย่างตามศาสตร์พระราชา  อยู่อย่างพอเพียง โดยมีนายแพทย์ องอาจ จันทร์จรัสสิน ผอ.รพ.วิเศษชัยชาญ นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมใจกันปลูกข้าว (ปรักดำข้าว) ในแปลงสาธิตหน้าโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองอย่างพร้อมเพรียงกัน