Type to search

ร้องเรียนร้องทุกข์

ประชาคม…เรื่องขอความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตขยายโรงงาน เอนกฟาร์มนกกระทา จำกัด

Share
นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง ประธานรับฟังเพื่อพิจารณา และแก้ไขปัญหา

สืบเนื่องมาจากชาวบ้านหมู่ที่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง ได้รับผลกระทบจากบริษัทเอนกฟาร์มนกกระทา จำกัด ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง ที่ชาวบ้านร้องเรียนต่อ อบต.ป่างิ้ว เรื่องเดิม ส่งกลิ่นเหม็น ปิดประตุและทำสิ่งกีดขวางถนน และทราบข่าวว่าบริษัทดังกล่าวจะขอขยายโรงงานเพิ่มเติมอีก ผู้นำชุมชน และชาวบ้านจำนวนหนึ่งที่มีผลกระทบ ได้ร้องเรียนไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว และในวันที่ 24 ธ.ค. 62 อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง โดยนายภูปาณัสม์ ผดุงอรรถ ได้มีหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานราชการที่มีส่วนรับผิดชอบ อาทิ ชลประทานจังหวัดอ่างทอง ปศุสัตว์จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง สิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ป่างิ้ว ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้มีผลกระทบ โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง เป็นประธานในการประชาคมรับฟังปัญหาและหาข้อสรุปเพื่อหารือแก้ไขต่อไปโดยมีนายอเนก สีเขียวสด ประธานบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้ความร่วมมือและชี้แจงทุกขั้นตอน ณ ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทองเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 62

นางศิรินาถ ศุภบุญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วพร้อมข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ประชาคม ณ ห้องประชุม อบต.ป่างิ้ว
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง ร่วมรับฟัง