Type to search

ข่าวทั่วทิศ

ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมหน่วย สนภ.3 นทพ.

Share

พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะตรวจเยี่ยม สำนักงานพัฒนาภาค 3 ( นทพ.) รับฟังการบรรยายสรุปจาก พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ. 3 ผลการปฏิบัติงานของหน่วย พร้อมให้โอวาทและพบปะกำลังพล ร่วมปลูกต้นไม้และถ่ายภาพร่วมกับผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของหน่วย ณ บก.สนภ.3 นทพ. ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 62