Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

พลเอก ประวิตร วงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ปธ.คกก.ประชุม ภาวะโลกร้อน

Share

   เมื่อ 7 พ.ค.63 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่าเมื่อเวลา14.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คกก.นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แห่งชาติ(กนภ.)ครั้งที่ 1/2563 โดยประชุมผ่านทางไกล ( Video Conference ) ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

การประชุม กนภ. วันนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในภาพรวม และสำหรับประเทศไทยนั้น ได้คาดการณ์ไว้ว่า อาจได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ทั้งทางกายภาพและชีวะภาพ ซึ่งมีผลต่อระบบนิเวศน์ การเกษตรกรรม และแหล่งน้ำ ที่มีปรากฏขึ้นแล้ว เช่นเหตุการณ์ภัยพิบัติรุนแรง จากภัยแล้ง น้ำท่วม ฝุ่นPM2.5 หรือกระทั่งโรคอุบัติใหม่ที่พร้อมจะเกิดขึ้น และมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเพราะสภาพอากาศ เช่นโรคโควิค-19 และโรคอื่นๆในอนาคตด้วยเช่นกัน ดังนั้นรัฐบาลโดยมติ ครม. จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก NDC Partnership (Nationally Determined Contributions) อย่างเป็นทางการ เมื่อ 22 ม.ค.63 แล้ว ทั้งนี้ในที่ประชุม ได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานจาก คกก.และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (สผ.) พร้อมทั้งได้มีการพิจารณาเห็นชอบ(ร่าง) NDC ฉบับปรับปรุง(Updated NDC) และให้นำเสนอ ครม. ก่อนส่งไปยังสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีเป้าหมาย สนับสนุนการลดก๊าชเรือนกระจก การรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คกก.นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ขอให้เร่งขับเคลื่อนแผนงาน เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมาย โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากล ประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และมีความต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษ อย่างจริงจัง เพื่อความปลอดภัย และปกป้องธรรมชาติบริสุทธิ์ ไว้ให้ลูกหลานของคนไทย และมวลมนุษยชาติ อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล ต่อไป