Type to search

ศิลปะวัฒนธรรม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๒

Share

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเดินขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทานจากศาลาเอกลักษณ์ไปยังวัดทรงศิลา พระอารามหลวง จากนั้นในเวลา ๑๐.๐๐ น. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ประธานในพิธี เดินทางมาถึง พร้อมประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดทรงศิลา ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ทั้งนี้ยอดทำบุญกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๒ ได้ยอดรวมทั้งสิ้น ๒,๓๐๙,๗๘๔.๗๕ บาท