Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดอ่างทอง

Share

นายสุรเชษ นิ่มกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดอ่างทองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นคุณค่าและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ถ่ายทอดสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนโดยให้ผู้สูงอายุมีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 300 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทองเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 62

 

Trending & Hot