Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

ร่วมพิธีเปิดงานของดีเมืองอ่างทองและงานกาชาดจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2563 โดยนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี เมื่อค่ำวันที่ 21 ก.พ. 63

Share

นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน พี่น้องประชาชนชาวเข้าร่วมพิธี ณ เวทีกลางบริเวณสนามหน้าศาลากลางหลังเก่าจังหวัดอ่างทอง

   นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับจังหวัดอ่างทอง จัดงานของดีเมืองอ่างทอง และงานกาชาดจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2563 เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563 รวม 10 วัน เพื่อเฉลิมฉลองสักการะศาลหลักเมือง และพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม หัตกรรม ประเพณี และของดีเมืองอ่างทอง สนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ในการช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการในจังหวัดอ่างทอง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ รวมทั้ง ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้านและ พี่น้องประชาชนร่วมให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

ภาพภายในงานของดีเมืองอ่างทองและงานกาชาดจังหวัดอ่างทองในวันพิธีเปิดงาน