Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกแปลงของเกษตรกร

Share

คัดเลือก

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ โดยเป็นครัวสุขภาพเพื่อมหานคร ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอแสวงหา เพื่อเป็นแนวทางในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรและเป็นแปลงต้นแบบต่อไป

Next Up