Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

ศูนย์เรียนรู้บางเจ้าฉ่า อินโนเวชั่น จัดเสวนา เสนอความคิดเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล

Share

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ นายสุรินทร์ นิลเลิศ ผู้ใหญ่วันเพ็ญ ทัดจันทร์ จัดดำเนินรายการ ณ ศูนย์เรียนรู้บางเจ้าฉ่า อินโนเวชั่น ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

5 หัวข้อเสนอต่อรัฐบาลโดยมีคณะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ทปษ.) จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมรับฟังในการเสวนาในครั้งนี้รวม 3 ท่านได้แก่

1 นายธนู มีแสงเงิน (ทปษ.) ด้านเศรษฐกิจ

2 นายนายเสกสรรค์ อรรถยานันทน์ (ทปษ.) ด้านสังคม

3 นายสุชิน เจริญจิตร์ (ทปษ.) ด้านสิ่งแวดล้อม

ยืน(แถวหลัง) คณะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดอ่างทอง

นายนายเสกสรรค์ อรรถยานันทน์ นายธนู มีแสงเงิน  นายสุชิน เจริญจิตร์

ผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ประกอบด้วย ด้านเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ปราช์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน เกษตรกร ครูนักเรียน จำนวน 30 คน

นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง

นายสุเทพ บุญยัง ประธาน อสม.อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

นายภานุวัตร อาระยะ ภาคประชน

5 ข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล

1 การให้ความช่วยเหลือของรับบาลผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2 การแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรโดยการประกันราคา

3 มาตรการจัดพื้นที่การเกษตร (Agri –Map) ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการน้ำ และคุณภาพดิน

4 การกำกับและควบคุมการใช้สารเคมี (พาราควอท ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส) ในการเกษตร

5 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล เนื่องจากประสบเหตุภัยแล้ง/อุทกภัย/ดินโคลนถล่ม/ภัยหนาว

ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
นายสุชิน เจริญจิตร์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดอ่างทอง (ด้านสิ่งแวดล้อม)
นายสาทร คชวงษ์ บรรณาธิการ/ เจ้าของหนังสือพิมพ์ เอกราชนิวส์
ด.ญ. พิลดา ร่มสน ร.ร. วัดบ้านสร้าง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
ภาพจากขวาสุด นายภานุวัตร อาระยะ ภาคประชาชน นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ปธ.สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง กลาง ผศ. ดร.สุรชัย บุญเจริญ และนายอภิภู พลพัตธนดล รองนายก อบต.บ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ภาพยืน (ด้านหลัง) นายธนุ มีแสงเงิน ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน จังหวัดอ่างทอง (ด้านเศรษฐกิจ) นั่งซ้ายสุด นายสุเทพ บุญยัง ปธ. อสม.ตำบลบางเจ้าฉ่า

Next Up

Trending & Hot