Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองดำเนินโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

Share

สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองดำเนินโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในงานวันดินโลก ปี 2562 และเป็นโครงการที่คณะธรรมาภิบาลจังหวัดอ่างทองได้เสนอแนะให้เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาไปปฏิบัติ โดยมีนายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ เป็นประธานในพิธี โดยมีนายวิชัยทองขาวผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองเจ้าของโครงการได้ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ณ บึงหนองเบิกไพร ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ที่ผ่านมา