Type to search

การเมือง

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ชาวจังหวัดอ่างทอง ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญวันที่ 29 พ.ย. 62

Share

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา เดินทางประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นการติดตามการดำเนินตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการบริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562เพื่อให้การบริการประชาชน ที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติต่อไป และในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 คณะวุฒิสมาชิกสภา จะเดินทางลงพื้นที่เพื่อพบประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง เพื่อรับฟังปัญหา และความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนประเด็นอื่นๆ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะ แนวทางการบริหารบ้านเมืองที่ดีต่อคณะสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12. 00 น

Next Up

Trending & Hot