Type to search

ข่าวทั่วทิศ

สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ขอเชิญชวนสมาชิก รับฟังผลข้อพิพาท

Share

   เรื่องการเจรจาข้อพิพาทแรงงาน ครั้งที่ 6 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยในครั้งนี้ ผู้แทนทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ระหว่างผู้แทน บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) กับ ผู้แทนของสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย โดยเป็นการตกลง รวมกันทั้งสองฝ่ายทั้งนี้ โดยมีพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยสรุปได้ตามรายละเอียดดังนี้1 การจ่ายโบนัสประจำปี 2562 , 2563 และ 2564 *(ตามข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน

ข้อที่ 1) ให้เป็นไปตามข้อตกลง สภาพการจ้าง ที่ใช้ในปี 2559 ซึ่งบริษัท จะจ่ายโบนัสเป็นจำนวน 65 วัน

2 เฉพาะในปี 2562 เท่านั้น บริษัท พิจารณามอบเงินรางวัลพิเศษ จำนวน 4 วัน **(เฉพาะในปี 2562 จะถูกคำนวณจากเงินเดือน / ค่าจ้างพื้นฐานของพนักงานแต่ละคนโดยจะจ่าย ให้ในวันเดียวกันกับวันที่จ่ายโบนัสคือ 25 ธันวาคม 2562) ให้กับพนักงานเพื่อตอบแทนการที่พนักงานร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงการทำงานมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

3 งบประมาณการจัดการกีฬาสีภายใน *(ตามข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน ข้อที่ 9.1) บริษัท พิจารณาปรับเพิ่ม จาก 200,000 บาท เป็น เงินจำนวน 230,000 บาทต่อปี

4 งบประมาณ จัดเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี *(ตามข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานข้อที่ 9.3) บริษัทพิจารณาปรับเพิ่มจาก 420,000 บาท เป็นเงิน จำนวน 455,000 บาทต่อปี

5 งบประมาณจัดเลี้ยงปีใหม่ ที่โรงงานสระบุรี *(ตามข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานคือข้อที่ 9.4) บริษัทพิจารณากำหนดเงินงบประมาณ ให้เพิ่ม 20,000 บาทต่อปี

6 งบประมาณท่องเที่ยวประจำปี *(ตามข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน ข้อที่ 9.5) บริษัทพิจารณาปรับเพิ่มจาก 350,000 บาท เป็นเงินจำนวน 375,000 บาทต่อปี

ข้อตกลงเกี่ยวกับ สภาพการจ้างในข้ออื่นๆนั้นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงเดิม

และทางสหภาพแรงงาน จะมีการชี้แจงต่อสมาชิก ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ หน้าที่ทำการสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ในเวลา 17.00 น

Next Up

Trending & Hot