Type to search

ข่าวท้องถิ่น

อนาคตชุมชุนของคนโพธิ์ทองจะมีรูปแบบอย่างไร?ขึ้นอยู่กับคนในชุมชนโพธิ์ทองที่มีส่วนร่วมออกแบบ

Share

เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปิดการประชุมการศึกษาระดมความคิดเสนอแนะเพื่อออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง โดยมีนายอธิราช คณณาเสชยันต์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการเปิดการประชุม โดยมี นายปรณ์ วราสกุล สถาปนิกชำนาญการพิเศษ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดประประชุมต่อท่านประธานในพิธี และต้อนรับผู้ร่วมประชุมและแสดงข้อคิดเห็นในครั้งนี้ โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผังเมือง เช่น ผศ.ดร.สักรินทร์ แช่ภู่ และผศ.ดร.ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผังเมือง บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นคณะทำงานและรับฟังความคิดเห็นของทุกๆฝ่ายของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

 ได้จัดให้มีการระดมความคิดเห็น โดยเปิดให้มีรูปแบบ ชุมชนโพธิ์ทองทอง ซึ่งโดยรวมส่วนใหญ่โครงสร้างของพื้นที่เดิมใช้แม่น้ำน้อยเป็นหลักในการสัญจรและเป็นแม่น้ำสายรองจากแม่น้ำเจ้าพระยา เปรียบเสมือนเป็นแม่น้ำแห่งสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชุมชนโพธิ์ทองแห่งนี้ เพราะส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จักรสานเป็นหลัก แม่น้ำน้อย จึงเปรียบเสมือนสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนของชุมชนนี้ จะเห็นได้ว่าในอดีตริมแม่น้ำทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำน้อยจะเต็มไปด้วย บ้านทรงไทยโบราณ อาคารบ้านไม้ อาคารสถานที่ราชการ เช่น อาคารที่ว่าอำเภอเก่า อาคารไม้โรงพักเก่า ตลาดเก่า บ้านเก่าๆที่ยังพอหลงเหลือให้เห็นในปัจจุบันนี้ ฉะนั้นการประชุมหรือการประชาคม ในครั้งนี้และครั้งต่อๆไปอยากให้ประชาชนคนคนในชุมชนโพธิ์ทอง ต้องออกมาเพื่อการสะท้อนปัญหาต่างๆ และเป็นการแสดงออกถึงการที่เราเป็นเจ้าของพื้นที่ที่มีส่วนร่วม รับรู้ และช่วยกันออกแบบบ้านของเรา ตามที่เราต้องการ โดยเฉพาะเช่นการกำหนดย่านพานิชย์และส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจของชุมชน กำหนดและส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ชุมชนเก่า และจัดพื้นที่สร้างกิจกรรมใหม่ให้เชื่อมโยงกัน ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม ระดมความคิดเห็นเพียงส่วนหนึ่งประมาณ 140 คน ในการประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคนในชุมชนจะเกิดประโยชน์กับคนในชุมชนของตัวเองครั้งต่อไปคงเห็นการระดมความคิดเห็นจากประชาชนมากขึ้นอย่างแน่นอน