Type to search

ข่าวทั่วทิศ

อบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการ(อพมก.)

Share

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการ (อพมก.) รุ่นที่ 2 จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการ (อพมก.) ของจังหวัดอ่างทอง ได้รับความรู้ความเข้าใจและเพื่อเสริมสร้างทักษะในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนของตนเอง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อบจ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563