Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

อ่างทองพร้อมรับสถานการณ์น้ำและภัยแล้ง

Share

อ่างทองพร้อมรับสถานการณ์น้ำและภัยแล้ง ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ย้ำชาวน้ำต้องทำนาปีละ ครั้ง 
วัน

ที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมด้วยนายประมวล มุ่งมาตร นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัด นายอำเภอทั้ง อำเภอ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ชลประทานจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด เกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เข้าร่วมในการประชุม 
สำหรับในวันนี้ทางนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง ปี 2563 ซึ่งช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามีการปล่อยน้ำจากเขื่อนที่จังหวัดชัยนาท ทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางจังหวัดอ่างทองยังสามารถรับน้ำได้ยังไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนมากนัก ส่วนที่ได้รับผลกระทบคือพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่ง จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ 
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ตนเองได้สั่งการให้ทุกหน่วยงาน ให้ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดไม่ว่าจะเรื่องอุทกภัยหรือภัยแล้งที่จะมาถึง โดยปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยมีการลดระดับลงเรื่อยๆถือว่าเป็นเรื่องดีกับจังหวัดอ่างทอง แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องปัญหาภัยแล้งที่จะมาถึง โดยตนเองได้สั่งการให้ทางชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นชลประทาน ให้ประสานกับพื้นที่เพื่อเตรียมปล่อยน้ำเข้าพื้นที่รับน้ำ เพื่อเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง และขอความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรที่ทำนาห้ามใช้น้ำทำนาปลูกข้าวที่ปล่อยเข้าพื้นที่เด็ดขาด เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งที่จะมาถึง พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามนโยบายของทางรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร พร้อมกำชับให้ทางชลประทานปล่อยน้ำให้ถึงท้ายน้ำ ให้มีน้ำเก็บไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอ และคอยเฝ้าระวังไม่ให้เกษตรใช้น้ำในการทำนา ที่สำคัญ ให้ทางเกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจและขึ้นทะเบียนถ่ายภาพ ทั้งสัตว์ พืชสวน และด้านการเกษตรให้เป็นปัจจุบัน เมื่อเกิดปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้งทางจังหวัดจะได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต่อไป