Type to search

ข่าวทั่วทิศ

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ สร้างชุมชนต้นแบบ ลดขยะอย่างจริงจัง

Share

นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง ปลูกจิตสำนึกคนในชุมชน ในพื้นที่ 8 ชุมชน โดยแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือนลดถังขยะในชุมชนหวังเป็นต้นแบบถนนปลอดขยะ โดยไม่มีถังขยะตามถนนหนทาง  จัดภูมิทัศน์ สร้างความสวยงามและเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ อย่างสมพระเกียรติ โดยปลูกต้นทองอุไรดอกสีเหลืองสวยงามตลอดแนวถนนบริเวณหน้าวัดวิเศษไชยชาญ เป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ นายดอก นายทองแก้ว วีรชนคนกล้า คนเก่ง แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

Trending & Hot