Type to search

ข่าวทั่วทิศ

แขวงทางหลวงอ่างทองจัดระเบียบการติดตั้งป้ายในเขตรับผิดชอบ และปรับภูมิทัศน์เคลียริ่งวัชพืชร่องกลางถนนสายเอเชีย กม. 42

Share

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายนัฐพร เนียมกลิ่น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง พร้อมด้วย นายเอนก จันทร์สมบัติ รองผู้อำนวยการแขวงฯ อ่างทอง (ฝ่ายปฏิบัติการ) และนางดวงสมร จำปาเงิน รองผู้อำนวยการแขวงฯอ่างทอง (ฝ่ายวิศวกรรม) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของแขวงฯ อ่างทอง นำรถแบ็คโฮและเครื่องจักรกลทำความสะอาดโดยกำจัดวัชพืช ต้นไม้ต่างๆและได้ปรับพื้นที่เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบ บริเวณร่องกลางถนนสายเอเชียระหว่างกิโลเมตรที่ 42 อยู่ในในพื้นที่ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง

นายเอนก จันทร์สมบัติ รอง ผู้อำนวยการแขวงฯ อ่างทอง (ฝ่ายปฏิบัติการ) กล่าวว่า หลังจากที่หนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์ สื่อท้องถิ่นของจังหวัดอ่างทอง ได้นำเสนอข่าวสืบเนื่องมาจากมีผู้ร้องเรียน การติดตั้งป้ายต่างๆบนทางเท้า (ฟุตบาท) ทำให้ประชาชนสัญจรบนทางเท้าได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งป้ายประกาศต่างๆ ของเอกชน ห้างร้าน วัดวาอารามต่างๆที่ไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้อง ในการติดตั้งเกะกะและติดตั้งปิดบังการสัญจรของยานพาหนะบนถนนทางหลวง สุ่มเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ นายเอนก จันทร์สมบัติ กล่าวอีกว่าในมาตรา 38 พ.ร.บ.ทางหลวง 2535 กำหนดโทษตามมาตรา 72 พ.ร.บ.ทางหลวง 2535 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขวน วางหรือกอง สิ่งใดในเขตทางหลวง ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือเกิดความเสียหายแก่ทางหลวง หรือไม่สะดวกแก่งานทางหลวง เว้นแต่เมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงเพื่อจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

ในกรณีที่การกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำดังกล่าวรื้อถอน ทำลาย หรือขนย้ายสิ่งที่ติดตั้ง แขวน วางหรือกองอยู่ภายในกำหนดเวลาอันสมควร โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายมิได้และต้องเป็นผู้เสียหายค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนนั้นด้วย

นายเอนก จันทร์สมบัติ รอง ผู้อำนวยการแขวงฯ อ่างทอง (ฝ่ายปฏิบัติการ) กล่าวว่าตนให้เจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงอ่างทองเก็บป้ายที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดเพื่อเป็นการจัดระเบียบซึ่งขณะนี้เก็บไปมีประมาณ 300 กว่าป้ายแล้วคาดกว่าป้ายที่ติดตั้งไม่ถูกต้องครั้งนี้มีไม่ต่ำกว่า 500 ป้ายอย่างแน่นอน หลังจากนี้ต่อไปแขวงทางหลวงอ่างทองจะดำเนินการเก็บป้ายทุกประเภทที่ไม่ถูกต้องในเขตความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงอ่างทอง ไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติแต่อย่างใดทั้งสิ้น

สาทร คชวงษ์ บก. นสพ.เอกราชนิวส์ รายงาน

Trending & Hot