Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการจังหวัดอ่างทอง

Share

คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 814/ 2563 โดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรื่องย้ายข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทั่วประเทศจำนวน 239 ราย

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย


ในส่วนของจังหวัดอ่างทองมีดังนี้คำสั่ง ให้นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอวิเศษชัยชาญ ไปดำรงตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง)อำเภอโพธิ์ทอง ไปดำรงตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นายสกล แก้วปวงคำ (ผู้อำนวยการสูง) นายอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  ร้อยตำรวจตรีหญิง สายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง มาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอ (อำนวยการสูง) อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

นายปริญญา เขมะชิต
นายไพบูลย์ ศุภบุญ
นายสกล แก้วปวงคำ
ร้อยตำรวจตรีหญิง สายสุนี ยมานันท์