Type to search

การเมือง

กกต.อ่างทองสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

Share

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางสาวสุธีรัตน์ ฉิมฉวี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งอย่างสมานฉันท์ ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (นายก อบจ.)  และผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ (ส.อบจ.) และผู้ที่ให้การสนับสนุนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ

ตั้งแต่เวลา 08.30 น มีผู้สมัครสมาชิกสภาฯ (ส.อบจ.) และผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก (อบจ.) ได้ทยอยเดินทางเข้ามาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และขึ้นไปลงทะเบียน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ส่วนนายสุรเชษ นิ่มกุล ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.หมายเลข 1 ได้เดินทางมาถึงห้องประชุมเมื่อเวลา 08.45 น เป็นคนแรกส่วนนายโยธิน เปาอินทร์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก (อบจ.) หมายเลข 2 มอบหมายให้ผู้แทนเดินทางมารับฟังและถึงบริเวณห้องประชุมเป็นอันดับ 2 ก่อนพิธีเปิดโครงการเล็กน้อย

เมื่อเวลา 09.00 น นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ โดยมีนางสาวสุธีรัตน์ ฉิมฉวี ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการเปิดโครงการฯ ต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

หลังจากพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้กล่าวให้โอวาท ให้กำลังใจแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.และสมาชิก (ส.อบจ.) ทุกๆท่าน ทุกฝ่าย ที่ขันอาสามาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง ถือว่าทุกคนมีความตั้งใจดีที่จะมาช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ด้วย ในการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็มีกฎกติกาที่ทุกคน ทุกฝ่ายในการลงรับสมัครเลือกตั้งก็ดี หรือผู้สนับสนุนควรต้องรู้ และปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน ตามระเบียบข้อกฎหมายการเลือกตั้งของ กกต.อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังและขอให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และร่วมกันสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น

หลังจากพิธีเปิดโดยนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเสร็จสิ้นแล้ว สนง. กกต.จังหวัดอ่างทอง โดยนายณภัทร์สพล ชัยภัคพรคุณ รองผู้อำนวยการ สนง. กกต.จว.อ่างทองให้ความรู้วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายสุวิทย์ พวดชู รก.หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนฯ นายปัญจะ สังข์มงคล พนักงานเลือกตั้งได้ให้ความรู้เรื่องการสนับสนุนในการหาเสียงของการเลือกตั้งในครั้งนี้ และการทำบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครฯ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของผู้สมัคร ฯ ในครั้งนี้จนเป็นที่พอใจ