Type to search

มุมสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเขตสุขภาพ ที่ 4 ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.จังหวัดอ่างทอง

Share

เมื่อเวลา 11.00 น วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานรับมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมรับมอบจากนายประวิทย์ สัพพะเลข ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด -19  ในพิธีรับมอบดังกล่าวมีประธาน อสม.จังหวัดอ่างทอง นางสาลี ลอยเลื่อน และ ประธาน อสม. ระดับอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ดังนี้ นางเส่ย พุ่มพวง ปธ.อสม.อำเภอเมืองอ่างทอง นายสมชาย แจ่มจันทร์ ปธ.อสม.อำเภอแสวงหา นายบุญชู กุมพันธ์ ปธ.อสม.อำเภอสามโก้ นายวีระศักดิ์ นิลประดิษฐ์ ปธ. อสม.อำเภอไชโย นายสมพิศ งามสมภาค ปธ.อสม.อำเภอโพธิ์ทอง นางเบจภา ชัยฤษพงศ์ ปธ.อสม.อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีรับมอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ณ บริเวณอาคารโดม “สำนึกรักบ้านเกิด” องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

อ้างหนังสือ สธ ๐๗๑๙/๖๒๑ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ๘๘/๔๔ ถนนสาธารณสุข ๘ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เรื่อง ขอส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID -19 )ในชุมชน เขตสุขภาพที่ ๔ ส่งถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

กำหนดการ/วัน/เวลา การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย 8 จังหวัดดังนี้

นายประวิทย์ สัพพะเลข ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4  กล่าวว่า วัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในจังหวัดอ่างทองครั้งนี้มี 4 รายการดังนี้ (1 )หน้ากากอนามัยจำนวน 15,744 กล่อง ( 2 ) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดจำนวน 146 เครื่อง (3 ) เจลแอลกอฮอล์ 75 % พร้อมขวด ( 450 ml  จำนวน 13,140 ขวด (4 ) ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล จำนวน 5,248 ชิ้น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *