Type to search

มุมสุขภาพ

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง เร่งให้ความช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (พิการ) ทั้ง 7 อำเภอ

Share

นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง/ประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย  นางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางสาวแสงมณี  มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง  นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายก อบจ.อ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และกองสาธารณสุข อบจ.อ่างทอง ร่วมลงพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ โดยมี นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอวิเศษชัยชาญ นายชูพงษ์ พึ่งเนตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ สาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมลงพื้นที่เยี่ยมและมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการอาทิ รถเข็น ที่นอนลม ไม้เท้าอลูมิเนียม เก้าอี้นั่งถ่าย  (อุปกรณ์สำหรับดูแล) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  พร้อมลงพื้นที่มอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ของกองทุนฟื้นฟูฯ เพื่อในการอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวันได้ตามปกติ และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *