Type to search

ศิลปะวัฒนธรรม

กองทุนหมู่บ้านวัดตาลเหนือตำบลบางเสด็จ ประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัดอ่างทอง

Share

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง วัดท่าสุทธาวาส หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวัดตาลเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก ได้นำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวัดตาลเหนือ ต่อคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด โดยมีนายไพบูลย์ ศุภบุญ ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายชลอ พงษ์ชุบ พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง นางสาวผกากรอง สุทธิสารนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ทองศักดิ์ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พ.ต.ท.อุดม สุขประเสริฐ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง นางขนิษฐา สว่างเนตร ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง และ นายประวิทย์ ษรสา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โดยในวันนี้ เป็นการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดอ่างทอง รอบตัดสิน

ในการนี้ นายอำเภอป่าโมก ได้กล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ พร้อมมีนายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต. บางเสด็จ นายอริย์ธัช หงษ์อุปถัมภ์ชัย กำนันตำบลบางเสด็จ และผู้นำชุมชนตำบลบางเสด็จ ผอ.รพ.สต บางเสด็จ ผอ.สถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าโมก คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอป่าโมก และภาคีที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดฯ

สาทร คชวงษ์ /บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *