Type to search

เที่ยวทั่วทิศ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) พร้อมหน่วยงานพันธมิตรฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่จังหวัดสิงห์ภายใต้ชื่องาน “แสง สี สิงห์”

Share

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ร่วมกับ ภูมิภาคภาคกลาง ททท. นำโดย นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท. เดินทางสำรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดกิจกรรม Event Marketing ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีในรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่องาน “แสง สี สิงห์”

พร้อมทั้ง เดินทางพบปะหน่วยงานพันธมิตร และผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมมิวเซียมสิงห์บุรี (ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังเดิม ร.ศ. 130) เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทาง พร้อมรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำ เพื่อ เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมี พ.จ.อ. องอาจ กุมมาน้อย หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี นายสมควร ชัยบุรินทร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี นายวัชรินทร์ เรืองฤทธิ์กูล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี นางสาวภูษณิศา อริยะนิล ประธาน YEC สิงห์บุรี นายโกศล ขันติทานต์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ นายเมธา ญาดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ว่าที่ ร.อ. ณัฐพิสิฐ เจริญถิรวิสิฐ ประธานหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี นายกฤษดา ประสงค์สุขสันต์ ผู้ประกอบการ ร้านเกษรา เบเกอรี่ นายคมสันต์ น้อยศรี  ผู้ประกอบการ ร้านไพบูลย์ ไก่ย่าง

ภาพข่าว / สมควร ชัยบุรินทร์

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *