Type to search

ศาสนา

ขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผวจ.อ่างทอง ปธ.พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง หลังใหม่

Share

เมื่อเวลา 0.7.29 น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีบวงสรวง (พิธีพราหมณ์) และพิธีสงฆ์ ในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) โดยมี นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทองนาย และข้าราชการหัวหน้าส่วนของจังหวัด มีนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับ

การดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอแห่งนี้ด้วยงบประมาณ 25,374,000.00 บาท (ยี่สิบห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ผู้รับจ้างได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามชุกก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 17/2564 ลงวันที่ 5 ก.พ. 64 เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 6 ก.พ. 64 สิ้นสุดวันที่ 1 เม.ย. 65 รวมเวลาการก่อสร้าง 420 วัน

    ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอำเภอวิเศษชัยชาญได้มีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการใส่หน้ากากอนามัยทุกคน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *