Type to search

ข่าวทั่วทิศ

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็น รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

Share
นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล นายสุรเชษ นิ่มกุล นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา
นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1 / 2563 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563

ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 4 รายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายพงศ์เทพ ไข่มุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์
นายวีระชัย นาคมาศ
นายปรีชา ธนะกิจกำจร
นายพงศ์เทพ ไข่มุกต์
นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา นายเตือนใจ ทรงไตร

ในวันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น ขอเชิญชวนร่วมเป็นเกียรติงานแสดงความยินดี แด่นายวิวัตห์ พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง