Type to search

ข่าวในพระราชสำนัก

คณะกรรมการร่วมคัดเลือกบทความเพื่อจัดพิมพ์ ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ

Share

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 9.30 – 14.00  น..คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาบทความเพื่อลงพิมพ์ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จรรจา สุวรรณทัต เป็นประธานที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ เศวตมาลย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง โลหิตวิเศษ รองศาสตราจารย์หวน พินธุพันธ์,  รองศาสตราจารย์เฉลิมศัสากดิ์ สุภาผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขวสา ยอดกมล โดยมีนายศิรัฐ อรรถศิริ เจ้าหน้าที่โครงการฯให้บริการต่าง ๆ

รองศาสตราจารย์ หวน พินธุพันธ์ (ขวา)

ที่ประชุมได้พิจารณาบทความที่จะลงพิมพ์ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  2 เรื่อง คือเรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเรื่อง จิตอาสา ขอแจ้งเพิ่มเติมให้ทราบอีกครั้งว่าสารานุกรมศึกษาศาสตร์มีให้รับไปอ่านได้หรือจะนำไปให้ห้องสมุดหรือจะนำไปให้บุคคลอันที่รักเพื่อเป็นของขวัญทางปัญญาก็ได้ โดยไปรับได้ที่เจ้าหน้าที่ดูแลห้อง “โครงการรักการอ่าน” 602ก ชั้น 6 คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร (คุณแหม่ม โทร082 9684011) ถ้าไม่สะดวกที่จะไปรับด้วยตนเอง ติดต่อได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี ผู้ช่วยบรรณาธิการ วารสารสารานุกรมศึกษาศาสตร์ โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม. 10110 หรือติดต่อทางอีเมล์ที่ E-mail Address : chomoae@hotmail.com, huanphinthuphan@hotmail.com,